POPI Slovensko
P.O.Box 95
810 00 Bratislava 1
popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421 0907/ 460 058

Heyoke

ČO JE POP

 

 

Proces-orientovaná psychológia/ psychoterapia (používa sa aj označenie procesová práca) je originálny psychologický a terapeutický prístup, ktorého autorom a popredným predstaviteľom je dr. Arnold Mindell a má svoj pôvod v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho rozpracoval slávny švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung.
 

POP má vďaka svojej filozofii a spôsobu práce veľmi rozsiahle spektrum aplikácie, ktoré umožňuje pracovať s ľuďmi s akútnymi aj chronickými symptómami/ochoreniami, komatóznymi stavmi a terminálnymi štádiami ochorení, s psychiatrickými pacientmi, závislými jedincami, s pármi a rodinami, ako aj s veľkými skupinami, inštitúciami a komunitami.

 

 

HISTÓRIA POP

 

 

Zakladateľom proces orientovanej psychológie je Arnold Mindell, PhD. Pochádza z New Yorku , v Amerike vyštudoval fyziku a potom chcel ísť po stopách Einsteina, tak sa vybral na ďalšie štúdiá do Zurichu. To ešte toho o psychológii veľa nevedel...V tom období sa mu snívalo veľa divokých snov a jeden jeho kamarát ho nahovoril, aby sa dal na Jungiánsku psychoanalýzu. Hneď po začatí analýzy mal takýto sen – prišiel k nemu /vtedy už mŕtvy/ Jung a spýtal sa ho, čo chce v živote robiť, Arnie mu odpovedal , že nevie. A Jung mu na to povedal:“ Tvojou úlohou v živote bude nájsť spojenie medzi psychológiou a fyzikou.“ Arnie neprikladal tomuto snu nejaký veľký zmysel, po niekoľkých stretnutiach ho však jeho terapeutka presvedčila, že ten sen je dôležitý a on sa zapísal aj do Jungovho inštitútu v Zurichu.

 

Po jeho ukončení , asi od roku 1969 začal vytvárať vlastný spôsob prístupu práce s ľuďmi, ktorý nazval proces orientovaná psychológia. Pri svojej práci s ľuďmi zistil, že „telesné symptómy nie sú nevyhnutne patologické, že to nie sú len choroby, čo sa musia hojiť, potláčať či liečiť. Symptómy sú potenciálne zmysluplné a účelné stavy. Môžu zahájiť fantastickú fázu života alebo môžu priniesť úžasný prístup k jadru existencie. Môžu byť tiež výletom do iného sveta....môžu byť kráľovskou cestou vývoja osobnosti....zrkadlia sa v snoch a všetky sny vypovedajú , rôznym spôsobom, o telesných stavoch...“/Telo a sny, Stimul, 1992/.

 

Postupne sa teória a prax proces orientovanej psychológie rozšírila nielen o prácu s telesnými signálmi, ale s celým spektrom ľudských skúseností, od zmenených stavov vedomia až po vzťahové a skupinové zážitky.

 

hore

 

POP NA SLOVENSKU

 

 

Procesorientovaná psychológia/ psychoterapia je na Slovensku akreditovaným smerom, semináre sa vedú pod záštitou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Viaceré absolventky/i dlhodobého výcviku figurujú na Zozname psychoterapeutov. Niektoré/í z nich vlastnia aj Európsky certifikát pre psychoterapiu udeľovaný Európskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

 

Navyše, základy proces-orientovanej psychológie sú, v podobe voliteľného predmetu, prednášané aj na Katedre psychologických vied FF UK v Bratislave.

 

Švajčiarski psychoterapeuti slovenského pôvodu MUDr. Ivan Verný a Dipl. Ing. Miro Roth priniesli proces-orientovanú psychológiu na Slovensko v zime roku 1990, kedy v priestoroch Katedry psychologických vied na FF UK v Bratislave prezentovali prvý zážitkový seminár. Behom 2 rokov uskutočnili asi 10 víkendových workshopov nielen na Slovensku, ale i na Morave a v Čechách a začala sa formovať stála skupina záujemcov o POP. Slovensko postupne navštívili aj ďalší terapeuti a zároveň učitelia POP zo zahraničia (napr. Ursi Jean, Sebastian Elsesser, Salome Schwartz, Adam Zwig). V októbri roku 1994 bolo Slovensko dokonca poctené hosťovaním medzinárodného seminára „Worldwork 1994: Europe in the Fire of Change“, ktorý sa konal v Stupave a zúčastnilo sa na ňom vyše 200 ľudí z takmer 30 krajín.

 

Táto udalosť zohrala dôležitú úlohu v ďalšom vývine situácie POP na Slovensku. Dovtedy sa u nás konali iba víkendové, „ochutnávkové“ semináre, no záujemcom o štúdium tohto prístupu sa žiadalo čosi viac, čo napokon aj dostali: v roku 1995 bol spustený prvý oficiálny trojročný výcvik v procesovo orientovanej psychológii akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou. Výberovým konaním prešlo 39 záujemcov, z toho 7 bolo z Moravy a Čiech. Výcvik, na slovenskej strane organizovaný POP-I Slovakia, viedli štyria procesoví terapeuti-učitelia: Dr. Ivan Verný, Dr. Jean-Claude Audergon s manželkou Arlene a Dr. Lane Arye.

 

Objavenie a udržanie procesovej práce v našom regióne bolo možné vďaka nadšeniu a húževnatej práci Antyho Heretika a jeho organizačného tímu (Anty H. Heretik, Mária Andrášiová, Zlata Šramová, Sylvia Ondrisová, Pavel Vohlídka, ...).

 

Aktuálne sa na udržaní odbornej úrovne seminárov u nás, na medzinárodnom akreditovaní a rozvoji ďalších aktivít najviac podieľajú  Jana "Sarah" Kašáková, Andrej Jeleník, Sylvia Ondrisová, Boris Sopko, Brigita Trimajová a Slávka Takáčová.

 

Medzi najskalnejších učiteľov, ktorí v súčasnosti pravidelne navštevujú Slovensko a vedú víkendové semináre a pomáhajú udržiavať prístup na vysokej odbornej úrovni patria Clare Hill, Conor McKenna, Ivan Verny, Alexandra Vassiliou, Lena Aslanidou a Reini Hauser.

 

hore

 

 

TEÓRIA

 


Na úvodne stránke je zobrazená postava trikstera Heyoke, ktorá v príbehoch severoamerických indiánov jazdí na koňovi otočená naopak, namiesto toho, aby jazdila vpredu ako každý. Procesová práca tiež postupuje naopak- všíma si a oceňuje neobvyklé a neuznané aspekty, ktoré máme tendenciu ignorovať a vníma ich ako potenciálne zdroje zmysluplných zážitkov a riešení našich problémov

 

Centrálnym záujmom procesorientovanej psychológie je podporovanie úplnosti ľudských skúseností a zážitkov a pomôcť nedoceneným častiam týchto zážitkov, aby sa rozvinuli a ukázali ako dôležitá časť ľudského bytia. Prvým krokom k tomu je amplifikácia alebo zosilnenie týchto odmietaných či rušivých častí, až kým sa nestanú jasne prístupné nášmu uvedomeniu. Zdá sa, že ich zosilnením sa nám vyjasní aj to, prečo sa týmto častiam vyhýbame alebo nám spôsobujú problémy. Žitie všetkých aspektov našej celosti nás môže uviesť do konfliktu s kultúrou a hodnotami spoločnosti, v ktorej žijeme. Môže to ohroziť náš základný hodnotový systém. Alebo budeme postrádať schopnosti, zručnosti, ktoré by nám umožnili tieto nechcené/menej chcené časti zahrnúť do nášho každodenného života.

 

Neochota žiť menej oceňované časti našich zážitkov sa nazýva hranica, pretože tieto zážitky máme práve na hraniciach našej identity. Dôležitým cieľom POP je pomôcť človeku odhaľovať hranice svojej identity a experimentovať s tým, ako dosiahnuť flexibilný prístup k tým častiam nás samých, ktoré sú práve za našimi hranicami.

 

Väčšina psychoterapeutických škôl sa snaží zmeniť klienta, ktorý má problémy, alebo aspoň okolie v prospech klienta. POP naopak sa snaží problémy „oceniť“, berie ich ako potenciálne zmysluplné. Úlohou terapeuta a klienta je odhaľovať zmysel a jeho aplikáciu v živote. Snaží sa zachytiť proces, ktorý sa práve deje a podporiť ho . Verí, že sny, symptómy, zdravotné a vzťahové problémy nesú v sebe posolstvo, ktoré klient aktuálne nie je schopný vnímať, posolstvo, ktoré nás môže činiť komplexnejším, plnšie prežívať svoj život a odpovedať nám na otázky Kto som a Kam smerujem?

 

Procesová práca sa sústreďuje na „procesy“ v nás a okolo nás. Snaží sa o nasledovanie prírody, toku udalostí a zážitkov. Odhalovanie skrytej štruktúry a viac či menej tušených súvislostí, ktorú nášmu životu dáva práve príroda. Teoretické východiská PW môžeme nájsť v fenomenologickom prístupe kvantovej fyziky, komunikačnej a systémovej teórii, Jungiánskej analýze, tradíciach domorodých národov, ale aj v Gestalt terapii a mnohých zážitkových prístupov.

 

POP sa definuje ako integratívny smer a venuje sa mnohým oblastiam života – pracuje so snami, bolesťami, telesnými symptómami, závislosťami, psychiatrickými ochoreniami, s ľuďmi v kóme, snaží sa riešiť vzťahové problémy, pracuje s menšinami, so skupinami aj individuálne, v umení atď. , snaží sa podporovať kreativitu v každom z nás,

 

Pre mnohých sa stala nielen psychologickou a psychoterapeutickou školou, ale aj životným štýlom.

 

Pre podrobnejšie informácie o POP pozri zdroje. Ako úvodný zdroj je vhodný napríklad preklad 2 kapitol z knihy A.Mindella Jazda na koni naopak.

 

hore

Copyright © POPI 2003-2007, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 08.10.2008