POPI Slovensko
popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421 0907/ 460 058

Darujte ONLINE pre POPI-S

Info o darovaní tu..
Môj dar:Ďakujeme.sk


Heyoke

PODPORA SPOLOČENSKÉHO DIALÓGU

 

 

Jedným z dlhodobých cieľov Inštitútu procesorientovanej psychológie je podpora aplikácie procesovej práce vo facilitácii konfliktov, skupinovej faciluitácie a prehlbovaniu dialógu v spoločensky relevantných témach. Preto postupne budeme prinášať čoraz viac vzdelávacích akcií a podujatí orientovaných na túto oblasť.

 

Teraz nás môžete podporiť aj finančne pomocou online formulára v pravom stĺpci. Váš dar podporí organizovanie tzv. otvorených fór- verejných zhromaždení, ktorých cieľom je spoločný dialóg rôznych strán na spoločensky relevantnú tému, ako aj preklady výukových materiálov a článkov ohľadom facilitovania dialógu v skupinách a riešení konfliktov, ktoré následne budú voľne dostupné.

 

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

Otvorené fórum o multikulturalizme

21.oktobra 2011

Bratislava

 

Bližšie info čoskoro.

Otvorené fórum Muži, ženy, násilie

11.novembra 2011

Bratislava

Otvorené fórum o sile, moci, a ako s nimi muži a ženy zaobchádzajú.

 

Bližšie info tu...

Otvorené fórum o aktivizme

7.októbra 2011

Brno

 

Bližšie info tu...

 

 

HLBOKÁ DEMOKRACIA

 

 

Podľa Mindella (1995) tradičná demokracia definovaná ako vláda ľudu (z gréckeho demos- ľud, kratein- vládnuť, moc) je založená na distribúcii či rovnováhe moci. Dôraz na "moc" môže nevedomky podporovať mentalitu založenú na boji a vyhrávaní. Typické diskusie medzi politickými stranami často odzrkadľujú tento postoj zameraním na porážku iných kandidátov, snahe byť tvrdý na oponentov, ukázať väčšiu silu či inteligenciu a predovšetkým vyhrať.

 

Mindell (2002) však hovorí, že k uskutočneniu demokracie a jej ideálov v osobnom aj politickom živote je okrem moci potrebné uvedomenie. Mindell navrhuje hlbšiu demokraciu, ktorá sa zameriava nie na akt hlasovania alebo len stanovené témy či ciele hocijakej osobitnej skupiny či politického dialógu, ale na bezprostredné uvedomovanie si dynamiky moci, privilégií, spôsobov vzájomnej interakcie, rolí a pozícií, subjektívnych pocitov či neverbálnych signálov v pozadí komunikácie účastníkov. Hlboká demokracia oživuje demokraciu v bezprostredom momente.

 

Bez uvedomenia môžu politické diskurzy, sociálny aktivizmus, komunitné stretnutia a fóra potenciálne opakovať históriu. Napríklad môžeme hovoriť o potrebe otvorenosti a slobody voči druhým, zatiaľ čo dominujeme konverzácii a nikoho nepočúvame. Bez uvedomovania si bezprostredného správania môžeme na istej úrovni pokračovať v správaní, voči ktorému vlastne bojujeme (Mindell, A, 2008)

 

Uvedomenie nám pomáha zahrnúť všetky aspekty našich zážitkov. Umožňuje všimnúť si a vniesť do diskusie nielen najzjavnejšie témy a fakty danej situácie či dialógu, ale aj pocity, sny a vízie v pozadí, ktoré ak ostanú skryté majú tendenciu rušiť každý pokus o vytvorenie trvalo udržateľného zmierenia či riešenia. Napríklad môžu byť prerokované zákony, ktoré stavajú rasizmus či iné formy diskriminácie mimo zákon, no ak sa tiež nezmenia naše srdcia a mysle, ak si neuvedomujeme jemné spôsoby, ktorými sa navzájom ovplyvňujeme v našich bezprostredných interakciách, potom aj najlepšie zákony môžu len prekryť hlboko zakorenené konflikty a rany (Mindell, 1995)

 

Mindell (1995) hlbokú demokraciu poníma ako o princíp inklúzie a otvorenosti nielen voči jednotlivcom, skupinám a ich rozličným pohľadom, ale k všetkým druhom zážitkov či štýlov komunikácie, vrátane subjektívnych pocitov, rôznorodých emócií, túžob, vízií či úrovní vedomia. Podľa Mindella (1992) sa "hlboká demokracia dotýka všetkých úrovní nášho života. V osobnom živote znamená otvorenosť k všetkým našim vnútorným hlasom, pocitom a pohybom, nie len tých, ktoré poznáme a podporujeme, ale aj tých, ktorých sa bojíme a dobre nepoznáme. Vo vzťahoch znamená hlboká demokracia mať neustále uvedomenie o našich najvyšších ideáloch aj najhorších náladách. V skupinovom živote znamená ochotu počúvať a experimentovať s akoukoľvek pozíciou, ktorá sa objaví. (s.154).

 

Mindell vlastne navrhuje procesy facilitujúce inklúziu tým, že pomôžeme rozličným častiam skupiny- perspektívam, pozíciám, štýlom komunikácie, zážitkom či stavom vedomia vrátane marginalizovaných, konfliktných, hostilných či tabuizovaných prejaviť sa a vstúpiť do vzájomnej interakcie, vďaka ktorej je možné riešiť konflikty a vytvárať vzťahy udržateľnejším spôsobom. Princíp hlbokej demokracie teda uznáva hodnotu a dôležitosť všetkých perspektív a hlavne menšinové a nepopulárne hlasy vždy nesú správu, ktorá je zásadná pre kolektív a je v záujme každého si ju vypočuť. Vytvára tým rámec, kde zdanlivo neprijateľné či nekongruentné pozície sú vnímané ako súčasť širšieho celku a pomáha im prispievať lepšiemu porozumeniu seba i celého systému a tým rozvoju a transformácii jednotlivcov aj spoločnosti.

 

 

hore

 

WORLDWORK A OTVORENÉ FÓRA

 

 

Dva základné skupinové formáty, ktoré pracujú s princípom a nástrojmi hlbokej demokracie sú worldwork a otvorené fórum:

Worldwork, tj. práca so svetom má ako pojem v procesovej práci dva významy.

 

    Na jednej strane predstavuje zastrešujúci pojem pre metodológiu a princípy facilitácie konfliktov a skupinového dialógu na báze hlbokej demokracie ako aplikácie procesorientovanej psychológie v skupinách. Inšpirovaný je výrazne systémovou a komunikačnou teóriou.

 

    Na druhej strane predstavuje konkrétny a komplexný formát práce s veľkými skupinami zvyčajne s 200-400 účastníkmi z celého sveta. Worldwork semináre sa zameriavajú na prácu s diverzitou či konfliktnými témami prítomnými v samotnej skupine. V tomto veľkom fóre sú procesované mnohé témy vrátane antisemitizmu, sexizmu, homofóbie, kastovného systému, kolonializmu a dominancie, sexuálneho zneužívania, psychiatrie a jej inštitúcií, peňazí a chudoby, vojny atď. Interakcie prebiehajú v malých aj veľkej skupine v "kruhu", kde sa spracúvajú emočné a niekedy hlboko traumatické zážitky. Cieľom je explorácia, nie bezprostredné riešenia.

    Prvé medzinárodné fóra Worldwork začali v 90.rokoch a jedným z najdôležitejších zistení ich štúdia bola dôležitosť zamerania na dynamiku moci a ranku v skupinách. 1994 sa konal Worldwork aj na Slovensku v Stupave zameraný na vzťahy východ - západ (Decká, 1995). V širšom význame sa používa pojem worldwork aj pre relatívne neformálny, otvorený priestor a čas pre skupinové stretnutia za účelom riešenia problémov či vytvárania komunity.

 

Mindell (2002) používa názov otvorené fórum pre verejné zhromaždenia organizované s cieľom spoločného dialógu rôznych strán na tému, ktorá je v ich komunite, meste či kultúre konfliktná či naliehavá za účelom jej riešenia či lepšieho porozumenia. Pri organizovaní otvoreného fóra sú oslovené a pozvané všetky zainteresované pozície a strany, ktorých sa téma či problém týka, aby bola príležitosť vzájomnej interakcie všetkých reprezentované všetky pohľady, aj tie spoločnosťou potláčané či politicky nekorektné.

 

Mnohé nezávislé organizácie uskutočnili množstvo podujatí na témy ako sú práva práva Gayov a Lesieb, Pro-Life vs. Pro-Choice, rasizmus, sexizmus, bezdomovectvo či riešenie konfliktných vzťahov v komunite (Hohler, 2007). Otvorené fóra sú zvyčajne krátke, trvajú dve hodiny a prebiehajú lineárnejšie s určitým harmonogramom. Naopak formát veľkých skupín prebieha počas viacerých dní so zahrnutím silných emócií za účelom redukcie napätí a vytvárania hlbšieho uvedomenia komunikačných štýlov. (Mindell, 2002)

 

Štruktúra typického skupinového procesu, ktorá sa prispôsobuje danému kontextu pozostáva z týchto fáz (Rose, 2000):

 

1. Sorting (zbieranie): zbieranie tém, ktoré v skupine rezonujú a ak je téma daná jej vyšpecifikovanie.
2. Konsenzus: Získať konsenzus neznamená, že celá skupina sa chce zamerať na rovnakú tému, ale že tí, ktorí by sa chceli venovať inej súhlasia zamerať sa na ňu, pretože je naliehavou pre istú časť skupiny. Keď sa objavuje mnoho tém, dosiahnuť konsenzus sa stáva procesom samým o sebe.
3. Facilitácia procesu: Po dosiahnutí konsenzu facilitátor pomáha skupine zamerať sa na tému, ktorú si zvolila. Primárnym cieľom facilitátora je vniesť uvedomenie do toho, čo sa deje skupine po komunikačnej či pocitovej stránke a podporiť, aby sa dynamika prejavila jasnejšie. Využíva rozličné nástroje na povzbudenie účastníkov priniesť rozličné perspektívy, roly či implicitné roly v skupinovom poli. Môže ich povzbudzovať experimentovať s rolami priamo tým, že ich pozve, aby ich skúsili reprezentovať, môže ich znázorniť sám a pozvať ostatných, aby mu ich pomohli spoludotvoriť, alebo ich používa ako analytický koncept na vhodné kladenie otázok, ak sa účastníci necítia dobre v hraní rolí. Rozvíjanie procesu skupiny môže niekedy vyzerať iracionálne a chaoticky. Úlohou facilitátora je ďalej všímať si momenty emočnej eskalácie či konfliktov, prehlbovať uvedomenie skupiny o tom, čo sa v nich deje a podporiť autentické vyjadrenie účastníkov, dávajúc priestor emóciám ako aj racionálnej diskusii.
4. Riešenie je tu skôr vnímané ako moment, kde je prežívaný posun v pocitoch na oboch stranách a je dosiahnutý istý druh porozumenia. Keď je rovnaká téma oslovená nabudúce, sprístupnená je hlbšia úroveň vďaka integrácii predošlej zmeny v uvedomení. Ak sa tieto momenty odohrávajú častejšie ako výsledok skupinovej práce na jej témach, zmena sa začína integrovať na dlhodobejšom základe a rozvíja sa pocit udržateľnej komunity (Rose, 2000)

Zdroj: Jeleník, A. Hlboká demokracia v skupinových procesoch. Nepublikovaná práca.

hore

 

 

USKUTOČNENÉ PODUJATIA

 


Inštitút procesorientovanej psychológie doteraz uskutočnil viacero skupinových procesov na rôzne spoločenské témy:

3.8.2008 Fórum o homofóbii

12.12.2008 Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom - Slávka Takáčová, Sylvia Ondrisová

2009:

- Fórum o psychiatrii

- Fórum o vzdelávaní v POP a vzdelávacích štandardoch

- Fórum o vzdelávaní v psychoterapii (v rámci československej psychoterapeutickej konferencie)

- Fórum o patriarcháte (v rámci Jesennej školy o občianskej participácie OaD)

2010:

- Fórum Muži a ženy: oddelené svety?

- Fórum o Moci a zodpovednosti vo verejnom a osobnom živote

 

hore

Copyright © POPI 2003-2007, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 08.10.2008