POPI SLOVENSKO

 

Korešpondenčná adresa:

Slávka Takáčová-POPI-S

Za Sokolovňou 1
811 04 Bratislava

Kontakt:

www.processwork.sk

e-mail: popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421  907 460 058

alebo priamo kontaktujte členov direktória.

 

Fakturačná adresa a sídlo:

Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko

Vrbovská 16

921 01 Piešťany

 

Bankové spojenie NOVÉ Nove:

názov účtu: Institut Procesorientovanej Psychologie

číslo účtu: 2801300539/8330
peňažný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava 

IBAN: SK86833 000 0000 2801300539

 

IČO: 317 47 418

DIČ: 202 087 0764
 

 

ZOZNAM CVIČNÝCH TERAPEUTOV PRE PROCES ORIENTOVANÚ PSYCHOLÓGIU

Bratislava:

 

 Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., Dipl.PW

vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik v POP a vzdelávanie v katatýmne -

imaginatívnej psychoterapii na Slovensku. V roku 2013 dokončila pokročilé

medzinárodné štúdium v Procesorientovanej psychológii (Dipl. POP). Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov SPS a má Európsky certifikát pre psychoterapiu.

 

Od roku 2003 pracuje ako psychoterapeutka a lektorka v súkromnej praxi.

Spolupracuje s viacerými organizáciami a firmami najmä v oblasti riešenia konfliktov, facilitácie osobného a tímového rozvoja, práce s menšinami.

Spolu s kolegyňami a kolegami vedie Procesový inštitút na Slovensku (POPI-SK).

 

Aktuálne sa zaoberá témami osobnej autority, nových foriem leadershipu a vedomého narábania s mocou. Žije so svojim mužom v Bratislave, zbožňuje jazdu na koni, hory a prírodu. Venovala sa Tai-chi.

 

Kontakt: Bratislava, tel.: +421 907 785 447, el. adresa: sylvia.ondrisova (at) gmail.com, www.sylviaondrisova.com 

Jazyky: slovenčina, angličtina, čeština 

 

 Mgr. Boris Sopko, Dipl. PW

absolvoval jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakuklte v Bratislave. Od r. 1996 pracoval ako psychológ v rôznych psychiatrických zariadeniach (Denný psychiatrický stacionár Hestia, Denné centrum Most, Psychiatrická nemocnica P.Pinela v Pezinku). V r. 2004 absolvoval špecializačnú skúšku v obore klinická psychológia a v tom istom istom roku bol zaradený do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od r. 2007 má súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax.

V psychoterapii sa vzdeláva na Slovensku a v zahraničí - výcvik v procesorientovanej psychológii na Slovensku, psychoterapeutický výcvik špecializovaný na prácu s psychickými traumami a posttraumatickou stresovou poruchou vo Švajčiarsku (Somatic Experiencing, učitelia P. Levin, S.Hoskinson). V r. 2012 získal po 6 rokoch intenzívneho štúdia v RSPOPUK v Londýne Diplom v procesorientovanej psychoterapii. Okrem psychoterapeutickej praxe sa venuje lektorskej a vzdelávacej činnosti. Asistoval a viedol semináre na Slovensku, v Švajčiarsku a v Čechách.


Kontakt: tel.:0903/531431, el. adresa: boris.sopko (at) gmail.com, www.akodalej.sk

 

 Mgr. Brigita Trimajová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1995-1998 absolvovala psychoterapeutický výcvik v Procesorientovanej psychológii a psychoterapii. Od tohto obdobia sa naďalej vzdeláva v oblasti Procesorientovanej psychoterapii a snaží sa prinášať ju do svojej praxe a života. Od roku 2005 je zapísaná v Zozname psychoterapeutov/tiek.

 

Brigit má skúsenosti s prácou z oblasti manažmentu, firemného vzdelávania, kaučovania, s vedením a tvorbou manažérskych tréningov. Pracovala pre medzinárodnú spoločnosť ako školitelka, lektorka a manažérka interného vzdelávania. Od roku 2009 pôsobí ako psychoterapeutka a lektorka v súkromnej praxi, pre individuálnu a skupinovú psychoterapiu, psychologicko-poradenskú činnosť a facilitovanie skupín. Venuje sa aj písaniu článkou z oblasti psychoterapie. O svojej práci rada hovorí aj ako o poradenstve v oblasti životného štýlu. Hľadanie rovnováhy medzi prácou a naplnením života je jedna z tém, ktoré rada rieši so svojimi klientami a klientkami.

 

Poradenstvo poskytuje aj cez telefon alebo internet (skype) alebo email. Poradenstvo poskytuje aj v jazyku anglickom a španielskom.

Spolupracuje s internetovou poradňou na portáli www.mamaaja.sk .

Kontakt: Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, btrimaj (at) hotmail. com, m: + 421 917 559 820, www.psychoterapeutka.org

 

 Mgr. Slávka Takáčová

vyštudovala psychológiu na FFUK v Bratislave. Venuje sa práci s dospelými s rôznymi typmi ťažkostí. Má dlhoročné skúsenosti z práce na psychiatrickom oddelení. Od roku 2000 spoluvedie Inštitút pre Procesorientovanú Psychoterapiu. Po materskej dovolenke a dlhodobom pobyte na Novom Zélande buduje domov a prax v Bratislave. Okrem dlhodobého vzdelávania v Procesorientovanej psychoterapii na Slovensku i v zahraničí sa vzdelávala aj v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Od roku 2000 je zapísaná v Zozname psychoterapeutov SPS a získala Európsky certifikát pre psychoterapiu.

Kontakt: Bratislava, tel. +421 949 502 871, el. adresa: slavka.takacova (at) gmail.com, www.slavkatakacova.sk

 

 PhDr. Andrea Beňušková

klinická psychologička, psychoterapeutka;

absolvované výcviky: dynamická a procesorientovaná psychoterapia, vedenie tréningov,

praktické skúsenosti: psychodiagnostika, skupinová psychoterapia, individuálna psychoterapia, vedenie tréningov, projektové menežovanie;

pracoviská: privátna prax Bratislava, Psychiatrická klinika FN Bratislava.
kontakt: Mobil: 0903 767 040, el. adresa: ab21 (at) centrum.sk

 

 Prof. PhDr. Anton Heretik, Csc.

Absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V r. 1973 až 1985 pracoval ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. Od r. 1985 pôsobí na Katedre psychologických vied FF UK, t.č. ako profesor klinickej a forenznej psychológie. Je súdnym znalcom a zameriava sa najmä na posudzovania páchateľov násilnej trestnej činnosti. Publikoval desiatky odborných štúdií z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.

Kontakt: Katedra psychológie FiF UK, Gondova 2, Bratislava, el. adresa: heretik (at) fphil [dot] uniba [dot] sk

 

 PaeDr. Zlata Šramová

Psychoterapeutka a liečebná pedagogička. Pracovala 17 rokov v oblasti psychiatrie a venovala sa psychoterapii a resocializácii pacientov s dg.schizofrenie (hlavne chronických) a pacientom závislých na alkohole.
V súčasnosti sa orientuje na prácu so staršími (hlavne komunikáciu s ľuďmi s dg. Alzheimerovej demencie), so zomierajúcimi, s ľuďmi po ťažkých traumách a privátne sa naďalej venuje individuálnej psychoterapii klientov. Učí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Absolvované výcviky: výcvik dynamickej psychoterapie, procesorientovanej psychoterapie, psychodrámy, arteterapie. Spolupodieľa sa na výcvikoch NLP spojených s procesovou prácou a organizuje a vedie semináre systemickej terapie podľa Berta Hellingera a jeho žiakov.
Zaujíma sa o mytológiu, rozprávky, tradičnú ľudovú tvorbu, publikuje v tejto oblasti a využíva ju vo svojej psychoterapeutickej práci. Je držiteľkou európskeho certifikátu psychoterapie.

Kontakt: Bratislava, tel.: +421 904 836 618, el. adresa:   sramova.s (at) zoznam.sk

 

 Mgr. Andrea Vanyová

Poliklinika v Karlovej Vsi, Líščie údolie 57, Bratislava, tel.: 0904/826719, el. adresa: andrea.vanyova (at) gmail.com

Piešťany:

 

 Mgr.Ing. Jana Kašáková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii a psychoterapii. V súčasnosti je účastníčkou nadstavbového výcviku v systemickej terapii a pokračuje v štúdiu procesorientovanej psychologie fáza II. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov. Má skúsenosti s prácou s deťmi (od predškolského veku) a mládežou, s rodičmi a s prácou so ženami.

 

Spolupracuje so štúdiom pantomímy v Bratislave. Od roku 2008 má skúkromnú prax pre deti a mládež, dospelých a páry. Okrem poradenstva a terapie ponúka cvičnú terapiu, supervíziu, prácu na osobnom či pracovnom rozvoji a iné.

 

Adresa: Winterova 62, Piešťany. Telefón: +421 905 382 194, el.kontakt: sarah.kasak (at) gmail.com, www.psychoterapeutka.sk

Veľký Krtíš:

 

 PhDr. Zdena Kubišová

KBT psychoterapia, relaxačné, sugestívne a sebaregulačné postupy, komunikačný tréning, holotropné dýchanie, procesorientovaná psychoterapia (POP), EEGbiofeedback a aplikovaná psychofyziológia. Individuálna a skupinová psychoterapia.
    Klinická psychologička a psychoterapeutka v neštátnej zdravotníckej praxi. Prax 20 rokov. Osvedčenia SKP vykonávať klinicko-psychologickú činnosť, psychoterapeutickú činnosť, register psychoterapeutov Slovenska, Európsky certifikát v psychoterapii, medzinárodná úroveň - fáza I POP. Odborná garantka a lektorka Pracoviska psychologickej osvety a vzdelávania – vzdelávacie programy na kontrolu stresu, nácvik psychofyziologickej sebaregulácie, komunikačných spôsobilostí, sebapoznávacie kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR. Členka predsedníctva Centra na podporu a rozvoj ľudského potenciálu ANNWIN (www.annwin.sk)

Kontakt: el. adresa: oakp (at) stonline.sk, Odborná ambul. klin. Psychológie, Veľký Krtíš

 

 

Pre úpravu či doplnenie zoznamu kontaktujte Andreja Jeleníka - mobil: 0907/460058, el-kontakt: andrej.jelenik (at) gmail.com

 

hore

 

STRÁNKY ZAHRANIČNÝCH CENTIER PROCESOVEJ PRÁCE

 

 

Institut procesově orientované práce, Česká republika Nove

http://www.processwork.cz

 

Process work Center of Portland, USA

http://www.processwork.org

 

RSPOPUK- The Research Society for Process Oriented Psychology, Veľká Británia

http://www.rspopuk.com/

 

Die Forschungsgesellschaft für Prozessorientierte Psychologie, Zurich, Švajčiarsko

http://www.prozessarbeit.ch/

 

Process oriented psychology Austrália

http://www.processworkaustralia.org.au/

 

Process work, Grécko

http://www.processwork.gr

 

Process work Dánsko

http://www.processwork.dk

 

Process oriented psychology Írsko

http://www.processworkireland.org

 

Process work Nový Zéland

http://www.processworkaotearoa.org.nz

 

Process work Izrael

http://www.processwork.co.il

 

Akademia POP, Poľsko

http://www.akademiapop.org/

 

Inštitút procesovej psychológie, Poľsko

http://www.processwork.pl/

 

Stránky POP v Nemecku

http://www.prozessorientierte-psychologie.de

 

hore

 

MEDZINÁRODNÉ STRÁNKY

 

 

IAPOP- International Association of Process Oriented Psychology

www.iapop.com
Webová stránka medzinárodnej asociácie diplomovaných procesových terapeutov a facilitátorov.

 

Global Process Institute

www.globalprocessinstitute.org
Združenie organizátorov a facilitátorov Worldworku

 

Semináre Worldwork

www.worldwork.org
Informácie o seminároch Worldwork

 

 

hore

 

STRÁNKY TERAPEUTOV POP

 

 

Terapeuti/ky na Slovensku:

 

Boris Sopko: http://www.akodalej.sk

 

Jana Kašáková: http://www.psychoterapeutka.sk

 

Brigit Trimajová http://www.psychoterapeutka.org

 

Slávka Takáčová http://www.slavkatakacova.sk Nove

 

 

Zahraniční terapeuti:

 

Arny a Amy Mindell: http://www.aamindell.net/

 

Max Schupbach: http://www.maxfxx.net/

 

Arlene a Jean-Claude Audergon: http://www.processwork-audergon.com/

 

Reini Hauser: http://www.efn.org/~rhauser

 

Lane Arye: http://www.processworklane.com/

 

Pierre Morin a Kara Wilde: http://www.creativehealing.org

 

Julie Diamond: http://www.juliediamond.net

Stan Tomandl a Ann Jacob: http://www.comacommunication.com

 

Gary Reiss: http://www.garyreiss.com/

 

Jan Dworkin: http://www.jandworkin.com/

 

Ivan Verny: http://www.ivanverny.ch

 

Bogna Szymkiewitz: http://www.bogna.info

 

Stephen Schuitevoerder: http://www.processconsulting.org

 

Stáňa Študentová a Anup Karia: http://www.astafacilitation.net

 

Clare Hill a Coror McKenna http://www.processworkfocus.com

 

Marianne Verny http://www.marianne.verny.ch

 

SPRIAZNENÉ STRÁNKY

 

Stránky s tematikou POP:

 

Europe Matters projekt http://www.europematters.org

 

Coma Care: www.comacare.com

 

Lao Tse Press: www.laotse.com

 

Lukas Hohler: www.changefacilitation.ch

 

Peter Ammann www.peterammann.de

 

The Deep Democracy Institute http://www.deepdemocracyinstitute.org/

 

Thomas Diener: www.fairwork.com

 

 

Iné zaujímavé linky:

 

The Focusing Institute: www.focusing.org

 

Somatic Experiencing: www.traumahealing.com

 

 

hore

Copyright © POPI 2003-2008, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 01.12.2015