PODMIENKY POUŽÍVANIA LOKALITY

 


Skôr ako začnete používať túto webovú lokalitu, pozorne si prečítajte tieto podmienky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s uvedenými podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto lokalitu.

 

POPI môže tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto Podmienok, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Lokality.

 

Autorské práva


Materiály na tejto Lokalite sú chránené autorským právom. Občianske združenie POPI umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Ak chcete akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto lokality na verejné alebo komerčné účely či používať materiály na ďalších webových lokalitách alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel, musíte získať formálne povolenie od POPI. (POPI Slovensko, P.O.Box 95, Bratislava 810 00, mail: popi@processwork.sk).   Neoprávnené používanie materiálov z tejto Lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. Ak porušíte Podmienky, vaše oprávnenie používať Lokalitu sa zruší a všetky prevzaté a vytlačené materiály musíte okamžite zničiť.Odmietnutie právnej zodpovednosti


Materiály a služby tejto lokality sa poskytujú "tak ako sú", bez akejkoľvek záruky, vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva. Povinnosti POPI ohľadom vlastných produktov a služieb sa riadia výlučne podmienkami, s ktorými sa dodávajú, a nič na tejto Lokalite sa nemôže vysvetľovať v rozpore s príslušnými podmienkami. POPI neručí za presnosť a úplnosť materiálov, ani služieb na Lokalite. POPI môže kedykoľvek meniť materiály a služby na Lokalite alebo produkty a popísané ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály a služby na Lokalite nemusia byť aktuálne a POPI sa nezaväzuje materiály a služby na Lokalite aktualizovať. Informácie zverejnené na Lokalite sa môžu týkať produktov, či služieb, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupných produktoch a službách vám poskytne zástupca POPI. Niektoré právne poriadky nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, preto sa toto obmedzenie na vás nemusí vzťahovať.
 

hore


Obmedzenie zodpovednosti


POPI ani ďalšie  strany spomínané na tejto lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, ale nie výhradne, škôd vyplývajúcich zo straty ziskov, stratených údajov alebo prerušenia obchodovania) vyplývajúce z používania, nemožnosti používať alebo z výsledkov používania tejto lokality a materiálov, informácií alebo služieb poskytnutých na tejto Lokalite, a to aj v prípade, ak bolo POPI upozornené na možnosť takýchto škôd. Keďže niektoré právne poriadky nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za niektoré škody, uvedené obmedzenia a vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Prepojenia na webové lokality tretej strany


Prepojenia na iné webové lokality (tretej strany), ktoré sa nachádzajú na tejto Lokalite, sa poskytujú iba pre väčšie pohodlie používateľov. Prechodom na tieto prepojenia odchádzate z tejto Lokality. POPI nemá prehľad o všetkých lokalitách tretej strany a nekontroluje ani nezodpovedá za žiadnu z týchto lokalít ani za ich obsah či škody spôsobené ich používaním. POPI teda neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom týchto lokalít, alebo akýchkoľvek informácií alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania. Ak sa rozhodnete prejsť na akúkoľvek webovú lokalitu tretej strany, ktorá je prepojená s touto Lokalitou, robíte tak na vlastné riziko.

 

Ochrana osobných údajov

 

Niektoré služby (napr.  posielanie informácií o novinkách na stránke či o kurzoch, registrácia na seminár atď.) si vyžadujú poskytnutie určitých osobných údajov. POPI sa zaväzuje neposkytovať žiadne údaje tretím stranám bez predošlého povolenia vlastníka údajov a používať údaje len na účely, ktoré sú uvedené pri službe.


 

hore

 

Copyright ©  POPI 2003-2007, Valid XHTML 1.0; Valid CSS

Webmaster: webmaster@processwork.sk

Naposledy aktualizované 03.01.2006