POPI Slovensko
popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421 0907/ 460 058

Darujte ONLINE pre POPI-S

Info o darovaní tu..
Môj dar:Ďakujeme.sk

 
Heyoke

POPI

 

 

Inštitút procesorientovanej psychológie so skratkou POPI-Slovensko/ POPI-Slovakia vznikol v roku 1995. Je inštitúciou, ktorá organizuje vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii a poradenstve (skrátene procesovej práci) na Slovensku, Morave a v Čechách.

 

POPI Slovensko, evidovaný na MVSR pod číslom VVS/1-900/90-10951, je zaradený do zoznamu akreditovaných výcvikových inštitútov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

 

Cieľom činnosti POPI-Slovensko je:

 

1. Podpora a rozvoj procesového myslenia, procesorientovaného psychosociálneho poradenstva a facilitácie a procesorientovanej psychoterapie, a to hlavne:

 

- Organizáciou či pomocou pri organizácii výcvikových a vzdelávacích programov, teoreticko-praktických dielní (workshopov), víkendových seminárov, odborných stretnutí a otvorených fór.

 

- Poskytovaním konzultácií a supervízií, výskumov, vydávaním publikácií a ďalšími vhodnými prostriedkami.

 

2. Spolupráca s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizáciami, pracoviskami aplikujúcimi tento prístup v praxi a ďalšími osobami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú podobnými odbornými témami a aktivitami.

3. Odporúčanie a podpora jednotlivcov a inštitúcií pre vykonávanie odborných služieb, vzdelávania, facilitovania, výcvikov a supervízií v procesorientovanej psychoterapii a výskume, v rámci vlastných aktivít, ale i mimo nich.

 

POPI-Slovensko sa svojou činnosťou orientuje najmä na psychológov, psychoterapeutov, lekárov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a ďalších, ktorí si chcú z profesionálnych či záujmových dôvodov osvojiť a rozširovať tieto metódy, princípy a poznatky.

 

 

Momentálne sa POPI snaží etablovať z medzinárodného hľadiska. Dlhodobým cieľom je stať sa z medzinárodného pohľadu samostatným centrom a rovnocenným partnerom pre zahraničné centrá, ktoré školia v procesovej práci. Aktuálne spolupracuje s centrami v Anglicku - Research Society for Processoriented psychotherapy in UK, skrátene RSPOPUK a združením Lifeflows.

 

Počas svojej doterajšej existencie boli zorganizované desiatky víkendových seminárov a jeden uzavretý trojročný výcvik v procesovej práci. Momentálne POPI organizuje každoročne približne 4 otvorené semináre, ktoré sú určené tak pre profesionálov, študentov, ako aj pre laikov, ktorí sa chcú ďalej osobnostne rozvíjať.

 

Okrem toho, niektorí absolventi prvého uzavretého výcviku v októbri 2001 absolvovali aj medzinárodné skúšky fázy I, ktoré ich oprávňujú viesť odborné semináre v našom regióne. Viacerí z nich pokračujú vo svojom vzdelávaní pokročilým stupňom vzdelávania - stali sa študentkami a študentom fázy II.

 

Štruktúra vzdelávania v procesovej práci v zahraničí je odlišná od nášho a v súčasnosti sa pokúšame oba spôsoby prepojiť a pripraviť ďalší dlhodobý uzavretý výcvik v procesovej práci.

 

 

OZNAMY

 

 

- V sobotu dňa 25.2 o 18:15 sa konalo valné zhromaždenie POP v SD Nivy, Súťažná 18 Obrazok- schválené bolo zvýšenie ročného členského príspevku na 18 Eur. Zároveň sa bude konať ďalšie valné zhromaždenie 21.apríla, kde budú prebrané úpravy stanov a ďalšie témy.

 

- 1.3.2011- Zrušenie P.O.Box- odteraz posielajte poštu na našu hlavnú adresu POPI-Slovensko, Vrbovská 16, 921 01 Piešťany Obrazok

 

- Direktórium 6.apríla 2010 zvolilo novú direktorku a štatutárnu zástupkyňu-Brigitu Trimajovú.

 

- Valné zhromaždenie zo 7.marca 2009 zvolilo nové zloženie direktória

 

- Valné zhromaždenie z 14.mája 2007 zvolilo nové zloženie direktória.

 

- Valné zhromaždenie z mája/októbra 2006 prijalo nové znenie stanov POPI Slovensko schválené MVSR 4.12.2006. (2.1. 2007)

 

- Od 2.1.2007 má POPI-Slovensko novú poštovú adresu. (2.1. 2007)

 

- Možnosť registrácie pre dostávanie noviniek e-mailom, ktorá bola v posledných mesiacoch dočasne pozastavená opäť funguje. (2.1. 2007)

 

- Zhrnutie výsledkov ankety POPI-Dotazník (február 2006)

 

 

 

DIREKTÓRIUM

 

 

Činnosť POPI-Slovensko riadi direktórium volené Valným zhromaždením na tri roky. Direktórium v tomto zložení pracuje od marca 2009. Stretáva sa približne jeden raz do mesiaca.

 

Členovia direktória:

 

Odborná časť:

 

Mgr. Brigita Trimajová, direktorka, Bratislava, el-kontakt: btrimaj (at) hotmail. com, tel.: + 421 917 559 820

 

Mgr. Boris Sopko, Bratislava, tel.:+421 903/531 431,
el-kontakt: boris.sopko (at) gmail.com

 

Mgr. Ing. Jana Kašáková, Piešťany, tel.:+421 905/382 194,
el-kontakt: sarah.kasak (at) gmail.com

 

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD, Bratislava, mobil: +421 907/785 447
el-kontakt: sylvia.ondrisova (at) gmail.com

 

Mgr. Slávka Takáčová, Bratislava,tel. +421 949 502 871 , slavka.takacova (at) gmail.com

 

Organizačná časť:

 

Mgr. Andrej Jeleník

Bratislava, mobil: +421 907/ 460 058, el-kontakt: andrej.jelenik (at) gmail.com

 

Veronika Pobehová, mobil: +421 908/ 512 470, Bratislava, povver293 (at) gmail.com

 

hore

 

 

ČLENSTVO V POPI

 

 

Riadnym členom, členkou POPI-Slovensko sa na základe písomnej prihlášky stáva každý, kto súhlasí so stanovami, zaoberá sa daným prístupom a má zaplatené členské na príslušný rok. O členstvo sa spravidla môžu uchádzať absolventi a študenti pomáhajúcich profesií- psychológie, medicíny, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce atď., podľa posúdenia aj záujemci z iných profesií. O prijatí za člena, členku POPI-Slovensko rozhoduje Direktórium na základe odporúčania najmenej 2 členov POPI-Slovensko. Zoznam členov Vám pošleme na požiadanie.

 

Prihlášku za člena/členku POPI-Slovensko je potrebné podať písomne na adresu POPI-Slovensko alebo osobne na nejakej akcii POPI-Slovensko. K vašej prihláške sa vyjadrí Direktórium a bude Vám zaslané vyjadrenie o prijatí (či neprijatí). Riadnym členom, členkou sa stávate až po zaplatení členského príspevku na príslušný rok.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

Prihláška POPI.doc (dokument Word)

Prihláška POPI.pdf (dokument Adobe Acrobat)

 

Členstvo v POPI Vám umožní uplatniť si niektoré výhody členov: zabezpečíte si zľavu z poplatku za jednotlivé semináre, rýchlejšie informácie, vypožičanie kníh z knižnice zadarmo a aj z prezenčného fondu a možnosť aktívnej účasti na príprave aktivít i formovaní charakteru činnosti POPI Slovensko atď. Samozrejme ste ako členovia/členky povinní dodržiavať členské povinnosti. (viď. stanovy, Čl.12)

 

Členské poplatky schválené Valným zhromaždením sú vo výške 18 Euro na rok. Členský poplatok odporúčame členom zaplatiť už v januári príslušného roku na bankový účet POPI-Slovensko, najneskôr však do konca marca, aby mohlo byť uznané ich členstvo a mohli si uplatňovať výhody členov.

 

V prípade platby poštovou poukážkou pošlite, prosím, kópiu dokladu o zaplatení na uvedenú adresu (POPI-Slovensko, Vrbovská 16, 921 01 Piešťany) do uvedeného termínu, inak nie je možné platiaceho identifikovať.

 

 

 

PODPORTE POPI

 


POPI môžete pomôcť :


Finančne:

Obrazok Online - Teraz nás môžete podporiť finačne aj ONLINE. (formulár v pravom stĺpci). Váš dar podporí organizovanie tzv. otvorených fór - verejných zhromaždení, ktorých cieľom je spoločný dialóg rôznych strán na tému, ktorá je v  komunite, či kultúre konfliktná, naliehavá  (menšinové otázky, znevýhodnené skupiny). Takáto forma dialógu prináša zvyšovanie uvedomenia.

Jednorazový alebo viacnásobný finančný dar: finančná pomoc veľmi pomôže pri organizácii seminárov, zabezpečovaní chodu organizácie, pri vydávaní publikácií a materiálov, zabezpečovaní publikácii pre knižnicu atď.

Bankový účet: názov: Institut Procesorientovanej Psychologie, peňažný ústav: ČSOB, nám. SNP 29, Bratislava 81563, č.ú.: 4016795416/7500 (v.s. 0033)


Materiálne - napríklad darovať knihy do knižnice, zapožičať videokameru na semináre, ofotenie materiálov atď.


Organizačne - pomoc pri organizácii či zabezpečenie organizácie seminárov, tipy na vhodné (a finančne výhodné) miesta pre konanie seminárov atď.


Preklady a vydavatelia - keďže väčšina hlavných publikácií je v angličtine, vítaná je pomoc pri prekladoch kníh a článkov; taktiež je vítaná pomoc pri hľadaní vhodných vydavateľov pre publikácie atď..

 

 

Za podporu POPI ďakujeme a všetky finančné či iné príspevky budú využité na zvýšenie kvality vzdelávania Procesovej práce na Slovensku a zabezpečenie jej ďalšieho rozvoja.

 

Pre akékoľvek informácie môžete kontaktovať členov direktória.

 

hore

 

Copyright © POPI 2003-2008, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 08.10.2008