STANOVY

INŠTITÚTU PROCESORIENTOVANEJ PSYCHOLÓGIE- SLOVENSKO

 

(schválené MVSR 4.12.2006 pod číslom VVS/1-900/90-10951-1)

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Čl.1

Inštitút nesúci názov „Inštitút procesorientovanej psychológie – Slovensko“, ďalej len POPI-Slovensko, je inštitút zaoberajúci sa uplatňovaním a rozširovaním procesorientovaného psychologického prístupu k človeku, ako ho rozpracoval a rozvíja jeho zakladateľ Arnold Mindell a ďalší odborníci a odborníčky, ktorí/é pôsobia v duchu daného smeru a to najmä v oblastiach psychoterapie, medicíny, filozofie, manažmentu, riešení globálnych problémov ľudstva (worldwork), transkulturálnej komunikácie a v ďalších oblastiach.

 

Čl.2

POPI-Slovensko je právnickou osobou so sídlom v Piešťanoch.

 

II. Poslanie a činnosť inštitútu

 

Čl.3

Cieľom POPI-Slovensko je uplatňovať a sprístupňovať procesorientovanú psychoterapiu, poradenstvo a facilitáciu prostredníctvom výcvikových a vzdelávacích programov, teoreticko-praktických dielní (workshopov), víkendových seminárov, odborných stretnutí; poskytovať či sprostredkúvať konzultácie a supervízie, výskumy, publikácie, facilitácie medzikulturálnych konfliktov, psychoterapiu a ďalšie vhodné prostriedky na rozširovanie procesorientovaného prístupu.

 

Čl.4

POPI-Slovensko sa svojou činnosťou orientuje najmä na psychológov a psychologičky, lekárov a lekárky, liečebných pedagógov a pedagogičky, sociálnych pracovníkov a pracovníčky a ostatných ľudí, ktorí si chcú z profesionálnych či záujmových dôvodov osvojiť a rozširovať tieto metódy, princípy a poznatky.

 

Čl.5

POPI-Slovensko nadväzuje kontakty a udržuje spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizáciami a taktiež pracoviskami aplikujúcimi tento prístup v praxi.

 

Čl.6

POPI-Slovensko odporúča jednotlivcov a inštitúcie pre vykonávanie odborných služieb, vzdelávania, facilitovania, výcvikov a supervízií v procesorientovanej psychoterapii a výskume, v rámci vlastných aktivít, ale i mimo nich.

 

III. Členstvo, členovia a členky

 

Čl.7

Členstvo v POPI-Slovensko je individuálne. Člen a členka môže byť zakladajúci/a (riadny/a), riadny/a a čestný/á.

 

Čl.8

Zakladajúci člen alebo členka je riadnym členom, členkou POPI-Slovensko, ktorý/á podpísal/a zakladajúce stanovy. Má POPI-Slovensko-m uznaný výcvik a dva roky praxe v procesorientovanej psychoterapii.

 

Čl.9

Riadnym členom, členkou POPI-Slovensko sa na základe písomnej prihlášky a odporúčania najmenej dvoch členov POPI-Slovensko stáva každý, kto súhlasí so stanovami, zaoberá sa daným prístupom a má zaplatené členské na príslušný rok.

 

Čl.10

Čestným členom/členkou POPI-Slovensko sa stáva jednotlivec, ktorý sa výrazne prejavil v oblasti činnosti POPI-Slovensko bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého pobytu a to na návrh člena POPI-Slovensko a po schválení Direktóriom POPI-Slovensko.

 

Čl.11

O prijatí za člena, členku POPI-Slovensko rozhoduje Direktórium. Členstvo v POPI-Slovensko zaniká vystúpením člena, členky zo združenia na základe písomného oznámenia, vylúčením, úmrtím člena, členky alebo zánikom POPI-Slovensko.

 

IV. Práva a povinnosti členov a členiek

 

Čl.12

Riadni členovia a riadne členky sú oprávnení/é:

a.             zúčastňovať sa akcií POPI-Slovensko,

b.            voliť orgány a funkcionárov, funkcionárky POPI-Slovensko a byť volení/é do orgánov a funkcií v súlade so stanovami,

c.             podávať podnety a požadovať, aby sa POPI-Slovensko váhou svojej autority zasadzovalo o ich vyriešenie,

d.            rozhodovať hlasovaním na Valných zhromaždeniach ako členovia, členky jeho orgánov.

 

Čl.13

Čestní členovia a členky majú tie isté práva ako riadni s výnimkou práv uvedených v článku 12, písm.b,d.

 

Čl.14

Členovia a členky POPI-Slovensko sú povinní/é:

a.             dodržiavať Stanovy POPI-Slovensko,

b.            rešpektovať uznesenia Valného zhromaždenia a Direktória POPI-Slovensko,

c.             platiť v stanovenej výške a v stanovených termínoch členské príspevky,

d.            pomáhať podľa svojich najlepších možností a schopností napĺňať ciele POPI-Slovensko, propagovať idey a činnosť POPI-Slovensko a prispievať k jej dobrému menu.

e.             dodržiavať zásady kolegiality voči všetkým členom, členkám POPI-Slovensko a podľa svojich možností a schopností im poskytovať pomoc v prípade potreby.

 

 

V. Orgány inštitútu

 

Čl.15

Orgánmi POPI-Slovensko sú:

a.             Valné zhromaždenie

b.            Direktórium

c.             Direktor

d.            Kolégium konzultantov a konzultantiek

Direktórium je volené a to na obdobie troch rokov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o ustanovení ďalších orgánov POPI-Slovensko a ich kompetencii.

 

Valné zhromaždenie

 

Čl.16

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom POPI-Slovensko. Tvoria ho riadni členovia a riadne členky. Zvoláva ho Direktórium najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov a členiek POPI-Slovensko, je Direktórium povinné zvolať Valné zhromaždenie aj mimo pravidelný termín a to do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

 

Čl.17

Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. Pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom všetci členovia POPI musia byť o termíne a programe Valného zhromaždenia informovaní minimálne 2 mesiace pred termínom konania Valného zhromaždenia prostredníctvom emailu alebo inou formou, aktívne vyžiadanou zo strany člena/členky POPI-Slovensko. Informácie o termíne konania a programe Valného zhromaždenia je Direktórium povinné uverejniť na web stránke POPI-Slovensko minimálne dva mesiace pred termínom konania Valného zhromaždenia. Hlasovania sa zúčastňujú najmenej traja riadni členovia POPI-Slovensko. Hlasovanie je tajné, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovania na Valnom zhromaždení sa môže zúčastniť aj člen/členka, ktorý/á je neprítomný/á, ak písomnou formou splnomocní na hlasovanie v konkrétnom bode iného/inú člena/ku POPI-Slovensko.

 

Čl.18

Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach POPI-Slovensko:

a.             volí a odvoláva členov a členky Direktória,

b.            schvaľuje Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Disciplinárny poriadok a Stanovy,

c.             môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Direktória,

d.            schvaľuje ročný príspevok členov a členiek na činnosť,

e.             schvaľuje výšku náhrady za výkon funkcií v orgánoch,

f.              rozhoduje o zániku POPI-Slovensko,

g.             rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

 

Direktórium

 

Čl.19

Direktórium POPI-Slovensko riadi činnosť POPI-Slovensko medzi Valnými zhromaždeniami. Direktórium POPI-Slovensko:

a.             zvoláva Valné zhromaždenia,

b.            prijíma členov a členky a ukončuje členstvo v POPI-Slovensko,

c.             menuje konzultantov a konzultantky Kolégia konzultantov a odvoláva ich,

d.            riadi POPI-Slovensko,

e.             vedie účtovníctvo,

f.              vydáva pravidlá plnenia Stanov a ich Dodatky,

g.             plní program činnosti na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,

h.             rozhoduje o ďalších veciach, pokiaľ rozhodnutie o nich neprislúcha iným orgánom POPI-Slovensko.

 

Čl.20

Direktórium v súlade so svojím poslaním vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom POPI-Slovensko. Direktórium je výkonným orgánom Valného zhromaždenia a jeho uznesenia sú záväzné pre všetky orgány POPI-Slovensko, okrem Valného zhromaždenia.

 

Čl. 21

Funkčné obdobie Direktória je trojročné. V prípade odstúpenia niektorého člena, členky Direktória v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, volí nového člena alebo členku Direktórium na obdobie do najbližšieho Valného zhromaždenia.

 

Čl.22

Direktórium má minimálne troch členov alebo členky. Direktórium spomedzi seba volí a odvoláva Direktora/Direktorku POPI-Slovensko. O jeho/jej zvolení rozhoduje Direktórium väčšinou hlasov. Direktórium prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov môže Direktor/Direktorka pri hlasovaní použiť dva hlasy.

 

Čl.23

V prípade, že člen, členka Direktória je neprítomný/á, môže ho/ju na základe písomného poverenia zastúpiť riadny člen alebo riadna členka POPI-Slovensko.

 

Direktor/Direktorka

 

Čl.24

Direktor/Direktorka je štatutárnym orgánom POPI-Slovensko, zastupuje POPI-Slovensko navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach – prijíma neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadaniami Direktória. Direktor/Direktorka poveruje ďalších členov Direktória zastupovaním svojich kompetencií v ním/ňou určenom rozsahu. Funkčné obdobie Direktora/Direktorky v jednom volebnom období sú maximálne 3 roky.

 

Kolégium konzultantov


Čl.25

Kolégium konzultantov a konzultantiek (ďalej len Kolégium) má konzultačnú a odporúčajúcu funkciu pre Direktórium POPI-Slovensko. Kolégium tvoria význační/é domáci/e a zahraniční/é odborníci a odborníčky, ktorí/é pracujú a zastávajú významné miesto v rámci špecializácie POPI-Slovensko.

 

Čl.26

Konzultanti a konzultantky sú menovaní/é a odvolávaní/é Direktóriom POPI-Slovensko. Členovia a členky kolégia sú menovaní/é na dobu neurčitú. Konzultanti a konzultantky písomne potvrdia súhlas s členstvom v Kolégiu. Členstvo v Kolégiu sa ukončuje písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo strán.

Čl.27

Konzultanti a konzultantky poskytujú konzultácie a odporúčania individuálne na základe žiadosti alebo keď to považujú za vhodné a potrebné.

 

VI.Hospodárenie inštitútu

 

Čl.28

POPI-Slovensko má vlastnú ekonomickú činnosť, ktorej výsledky využíva v prospech svojich cieľov.

 

Čl.29

Príjmy POPI-Slovensko sú tvorené:

a.             členskými príspevkami členov a členiek POPI-Slovensko. Výšku členského príspevku a termín splatnosti určuje Valné zhromaždenie,

b.            dotáciami, grantmi, darmi a príspevkami právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté POPI-Slovensko,

c.             vlastnou činnosťou POPI-Slovensko, ktorú tvoria výcvikové a vzdelávacie akcie, semináre, publikačná a edičná činnosť a iné.

 

Čl.30

Výdavky POPI-Slovensko sú pod kontrolou Direktória a pravidelná správa o hospodárení sa predkladá Valnému zhromaždeniu.

 

Čl.31

Dispozície s prostriedkami je oprávnený vykonávať Direktor/ka a v prípade jeho neprítomnosti ním poverený/á člen, členka Direktória.

 

Čl.32

Jednotliví členovia a členky nezodpovedajú za záväzky POPI-Slovensko.

 

 

VII.Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Čl.33

O zániku POPI-Slovensko rozhoduje Valné zhromaždenie. V prípade zániku sa majetok po príslušnom majetkoprávnom vyrovnaní rozdelí medzi členov a členky POPI-Slovensko.

 

Čl.34

Inštitút procesorientovanej psychológie používa ako svoju nasledujúcu skratku:

1.            POPI-Slovensko

2.            anglický ekvivalent POPI- Slovakia